دوایر شهرداری

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرم های مربوط به هر واحد بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

خدمات الکترونیک


شاخص های مهم صفاشهر


جمعیت کل

تعداد خانوار

تعداد شهدا و ایثارگران

مراکز گردشگریپروژه های عمرانی شهر


احداث شده

Card image cap
پروژه عمرانی

احداث شده

Card image cap
پروژه عمرانی

احداث شده

Card image cap
پروژه عمرانی

پیشرفت پروژه ها

پروژه یک
25%

پروژه یک
25%

پروژه یک
25%

پروژه یک
25%