راهنمای اصلاح پروانه ساخت

واحد مربوطه:  واحد فنی و شهرسازی

مدارک مورد نیاز

 • درخواست مالک
 • فتوکپی شناسنامه مالک فعلی
 • مدارک واگذاری در صورت انتقال

فرآیند ارائه خدمت

 • بازدید کارشناس شهرسازی
 • بررسی گزارش مهندس ناظر در صورت انجام ساخت و ساز و گزارش فنی سازی توسط مسئول شهرسازی
 • تأیید اجرای ضوابط شهرسازی و فنی توسط مسئول شهرسازی
 • ارائه نقشه اصلاح شده پلاک توسط مالک
 • استعلام از اداره بیمه تأمین اجتماعی و سازمان آتش نشانی و دریافت پاسخ
 • تنظیم پیش نویس اصلاح پروانه ساختمانی
 • ارائه برگه تعهد نظارت توسط امور مهندسین ناظر
 • محاسبه و پرداخت عوارض اصلاح پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی و تأیید واحد درآمد و نوسازی
 • درج موارد عنوان شده در پیش نویس اصلاح پروانه در شناسنامه ساختمان
 • پوشه کردن مدارک دریافتی و الصاق ضوابط شهرسازی به نقشه های ساختمانی
 • تأیید مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی (از طرف شهردار)
 • دبیرخانه جهت صدور پروانه اصلاح شده