راهنمای تمدید پروانه ساختمان

واحد مربوطه:  واحد فنی و شهرسازی

مدارک مورد نیاز

 • درخواست مالک
 • فیش واریز

فرآیند ارائه خدمت

 • بازدید کارشناس شهرسازی
 • بررسی گزارش مهندس ناظر پلاک در صورت انجام ساخت و ساز
 • بررسی گزارش شهرسازی توسط مسئول شهرسازی
 • گزارش اتمام بنا و تأییدیه لوله کشی گاز و آسانسور و مهندس معمار توسط مهندسان ناظر برق و مکانیک برای ساختمانهایی که در پروانه آنها اسامی ناظرین قید شده است الزامی است
 • تأیید اجرای ضوابط شهرسازی و ضوابط فنی توسط مسئول شهرسازی (امضا گزارش فنی)
 • تنظیم پیش نویس تمدید پروانه یا عدم خلافی یا پایان کار ساختمانی
 • محاسبات عوارض مربوطه و نیز عوارض نوسازی عوارض آتش نشانی
 • تأیید واحد درآمد و نوسازی و آتش نشانی مبنی بر وصول عوارض مربوطه
 • درج موارد عنوان شده در پیش نویس شناسنامه ساختمان
 • امضا مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی (از طرف شهردار)
 • دبیرخانه شهرداری جهت صدور