راهنمای صدور پروانه ساخت

واحد مربوطه:     واحد فنی و شهرسازی

مدارک مورد نیاز

 

 • فتوکپی شناسنامه

 • فتوکپی مدرک مالکیت

 • درخواست پروانه ساختمانی

 • کروکی موقعیت ساختمان

 • فیش بازدید

 • تنظیم پرونده در بایگانی شهرداری

 

فرآیند ارائه خدمت

 • بازدید کارشناس شهرسازی
 • بررسی گزارش شهرسازی و صدور استعلام از ثبت اسناد و راه و شهرسازی در خصوص مالکیت
 • موافقت با صدور پروانه ساختمانی
 • دستور تهیه نقشه ساختمانی
 • مراجعه به نمایندگی نظام مهندسی زرندیه برای تهیه نقشه ساختمانی
 • ارائه نقشه ساختمانی تهیه شده توسط مالک به شهرسازی به انضمام گواهی امضاء مالک و ناظر بر روی فرم نظام مهندسی
 • استعلام از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و سازمان آتش نشانی و دریافت پاسخ
 • تنظیم پیش نویس پروانه ساختمانی
 • محاسبات عوارض پروانه ساختمان توسط واحد محاسبات درآمد
 • پرداخت عوارض پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی و تأیید واحدهای مربوطه
 • اخذ برگ تعهد نظارت که در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده توسط امور مهندسین ناظر
 • امضای پیش نویس پروانه ساختمان با حضور مهندس ناظر در شهرداری
 • تنظیم دفترچه شناسنامه ساختمانی
 • تأیید مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی
 • دبیرخانه جهت صدور پروانه ساختمانی