راهنمای پرداخت عوارض خودرو و موتورسیکلت

واحد مربوطه:  واحد درآمد

مدارک مورد نیاز

  • فیش پرداختی سالهای قبل
  • کارت خودرو / موتورسیکلت

 

فرآیند ارائه خدمت

  • محاسبه عوارض و صدور فيش توسط رايانه واحد درآمد
  • مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض
  • جهت پرداخت عوارض خودرو آخرين فيش پرداختي سال قبل الزامي ميباشد .
  • مراجعه به واحد درآمد جهت تهيه برچسب و ثبت عوارض در رايانه

توضیحات تکمیلی

مهلت پرداخت عوارض خودرو تا پایان هر سال بوده و جریمه عدم پرداخت به موقع عوارضخودرو دو ونیم درصد به ازای هر ماه تاخیر میباشد که غیر قابل بخشودگی است، فلذا به شهروندان محترم توصیه میشود بمنظور پیشگیری از شمول چریمه ،در پرداخت بموقع عوارض اهتمام لازم را بعمل آورند