راهنمای پرداخت عوارض نوسازی

واحد مربوطه:  واحد نوسازی

مدارک مورد نیاز

  • دریافت پرونده

در صورت داشتن سابقه قبلی بایستی پرونده را از بایگانی نوسازی دریافت نمایید.

  • ارسال پرونده به واحد محاسبات
  • تشکیل پرونده

شهروند گرامی : چنانچه سابقه قبلی نداشته بایسیتی پرونده اولیه تشکیل دهید.

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده نوسازی

  • اصل سند مالکیت

همراه داشتن اصل سند مالکیت (برگ واگذاری سند اجاره- سرقفلی- قولنامه)

  • صورت جلسه تفکیکی ثبت
  • برگ تشخیص ممیزی (عوارض)

 

 

فرآیند ارائه خدمت

  • ارسال پرونده به واحد محاسبات نوسازی اقدام به ممیزی نمودن پرونده وبرآورد وضعیت بدهی ملک اعم ازتخلفات – عوارض سالیانه – 2 % انتقال

  • محاسبه هزینه عوارض زیربنای مسکونی(پروانه ساخت)که درنهایت بامعرفی واحدفنی براساس زیربنای احداثی واحد درآمدنسبت به محاسبه هزینه مربوطه و وصول آن اقدام می نماید.