راهنمای پروانه کسب

مراحل صدور پروانه کسب

واحد مربوطه: واحد کسب و پیشه

مدارک مورد نیاز

 • معرفی نامه مجمع امور صنفی
 • فتوکپی صفحه اول شناسنامه
 • فتوکپی کارت ملی

فرآیند ارائه خدمت

 • دستور نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه  
 • تسليم استعلام و مدارك ياد شده به واحد رايانه اي كسب و پيشه 
 • محاسبه عوارض و صدور فيش  
 • مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض  
 • تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه
 • امضاء هر دو نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه

 


مراحل تجدید پروانه کسب

واحد مربوطه: واحد کسب و پیشه

مدارک مورد نیاز

 • معرفی نامه مجمع امور صنفی

فرآیند ارائه خدمت

 • مراجعه متقاضي به شهرداري همراه با معرفي نامه مجمع امور صنفي
 • دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه
 • تسليم استعلام به واحد رايانهاي كسب و پيشه  
 • محاسبه عوارض و صدور فيش  
 • مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض  
 • تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه
 • امضا نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه

   

مراحل ابطال پروانه کسب

واحد مربوطه:  واحد کسب و پیشه

مدارک مورد نیاز

 • معرفی نامه مجمع امور صنفی

فرآیند ارائه خدمت

 • ارائه استعلام در خصوص ابطال پروانه كسب از اتحاديه و مجامع امور صنفي
 • دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه
 • تسليم استعلام به واحد كسب و پيشه  
 • محاسبه عوارض و صدور فيش توسط رايانه  
 • مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض
 • تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه
 • امضاء نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه