روابط عمومی

الف: اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها :
- جمع‌آوری اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها ، اقدامات ، طرحها و برنامه‌های سازمان به‌منظور تهیه خبر و گزارش و تدوین سیاستهای خبری و تبلیغاتی از طریق :شرکت در جلسات شهرداری ،شرکت در گردهمائی هائی که از سوی سازمان ها یا ادارات مختلف شهرستان برگزار می شود و دریافت گزارش فعالیتها ، برنامه‌های واحدهای مختلف ، صورتجلسات شوراها و مکاتباتی که ارزش اطلاع‌رسانی دارند.
- انعکاس فعالیتهاو برنامه‌های شهرداری به مردم ،دولت ، از طریق تهیه مطالب خبری (تهیه و تنظیم اخبار، گزارش‌، اطلاعیه‌، آگهی‌ و قرار دادن در سایت شهرداری)
- برگزاری نشست های خبری مسئولان سازمان با رسانه ها و انجلم مصاحبه های اختصای رسانه ها با مسئولان و تنظیم مصاحبه ها با هدف ارتباط مطلوب سازمان ها با رسانه ها و معرفی اقدامات سازمان و پاسخگوئی به پرسشها و ابهامات
- بررسی مطالب انتشار یافته در رسانه های خبری که به طور مستقیم و غیرمستقیم با فعالیتها و وظایف سازمان مرتبط است ، از طریق گردآوری و ارزشیابی مندرجات رسانه های مکتوب ، شنیداری ، تصویری و الکترونیکی
- تهیه جوابیه و تکذیبیه و توضیحات تکمیلی در خصوص مطالب خبری رسانه ها در صورت لزوم
- تهیه بیانیه و اطلاعیه و اعلامیه در مناسبتهای مختلف و ارسال به رسانه ها
- تهیه مستمر گزارش عملکرد سازمان


ب:ارتباطات :
- ارتباطات درون سازمانی و ارتباط با کارکنان
- ارتباط با خانواده کارکنان و بازنشستگان
- ارتباط با سازمان های همکار
- ارتباط با شهرداری و مراکز پژوهشی
- ارتباط با نخبگان نظیر نمایندگان مجلس و نویسندگان،پژوهشگران و خبرنگاران فعال در حوزه کاری سازمان
- ارتباط با سایر سازمان ها


پ: مراسم و مناسبت ها
- مناستهای مذهبی
- مناسبتهای در شهرداری
- برپائی و حضور در نمایشگاه ها
- برگزاری همایش ها
- افتتاحیه پروژ ه های علمی و پژوهشی و عمرانی
- بازدید مقامات و شخصیتها


ت: افکارسنجی شامل ارتباط مستمر با مخاطبان سازمان و بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی مخاطبان شهرداری، طریق:
- برنامه ریزی ارتباطات مردمی.
- انجام گرفتن طرحهای نظرسنجی.
- انجام گرفتن تحلیل محتوای رسانه ها .
- تهیه گزار شهای تحلیلی ادواری )ماهانه/ فصلی/ سالانه( از افکار عمومی داخل و خارج از شهرداری برای ارائه
- طراحی نظام جامع گردآوری پیشنهادهای کارکنان به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت هرچه موثرتر در بهبود جریان امور شهرداری.
- اجرای طرح های افکارسنجی جهت ارتقاء کیفی برنامه های شهرداری ( تنظیم و توزیع فر مهای افکارسنجی در مناسبتها و همایش ها و نمایشگاه هاو استخراج نتایج و گزارش به مدیران شهرداری )


ث : تبلیغات و انتشارات
- تهیه عکس ، فیلم ، و دیگرمقوله های ارتباطات تصویری ازفعالیتهای شهرداری وانعکاس آنها .
تهیه پوستر، بنر، استند بنر، کلیپ، انجام تبلیغات
انتشار نشریه عمومی یا تخصصی ، کتاب ، بروشور و جزوات آموزشی و تحصصی برای استفاده عموم مخاطبان شهرداری در جامعه


ج:روابط عمومی الکترونیک
- بروز رسانی وب سایت شهرداری با همکاری واحدهای دیگر
- انتشار مستمر اطلاعات و اخبار سازمان از طریق وب سایت شهرداری
- ارسال پیامک
- حضور در فضای مجازی به منظور معرفی ابعاد مختلف کاری شهرداری و ارائه گزارش عملکرد