فنی و شهرسازی

- بررسي نقشه معماري و تحويل جهت طرح در شورا .
- كنترل و نظارت بر روند اجراي كليه امور مربوط به پرونده هاي شهر سازي .
- بررسي تقاضاهاي صدور پروانه ساختمان ، دستور بازديد و دستور مجوز تهيه نقشه ، كنترل و تطابق نقشه هاي سازه و تاسيسات .
- تاييد مجوز تهيه نقشه
- بررسي و مطابقت نقشه هاي معماري مصوب شوراي شهر سازي با نقشه هاي اجرايي سازه .
- دستور بازديد استعلام دفتر خانه ، بانك ، ثبت ، اتحاديه ، حفاري آب و گاز و كنترل گزارشات مربوطه و دستور صدور پاسخ .
- پاراف پيش نويس پروانه ساختمان و گواهي عدم خالف و پاسخ استعالمها و كليه مكاتبات مربوطه به حوزه شهرسازي .
- شركت در جلسات شوراي شهر سازي و ارائه نقطه نظرات شهر سازي به عنوان يكي از اعضاء كميسيون .
- هماهنگي الزم در كليه امور مربوط به شهر سازي با معاون شهر سازي منطقه .
- نظارت بر كليه عوامل بازديد ،GIS ، محاسب ، پيش نويس و كنترل ساختمان .
- دستور بازديد سفت كاري و پايان كار و بررسي گزارشات مربوطه .
- ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
- بازديد از موارد خاص كه نياز به بررسي بيشتر دارند .