مردم شناسی صفاشهر

اين شهرستان با وجود پراكندگي جغرافيايي داراي پيشينه فرهنگي غني مي باشد. مردم اين سرزمين از دير باز با فرقه ضاله بهائيت كه در اين مكان فعاليتهاي داشته اند سر سختانه مبارزه نموده وبا وجود حمايتهاي رژيم پهلوي از بهائيت ،آنهارا وادار به مهاجرت از اين شهرستان نموده اند . وجود 230 شهيد در اين شهرستان خود گواه ديگري بر وطن پرستي و اعتقادات مذهبي اين ديار است.