مزایده عمومی میهمان سرا

دوشنبه, 24 شهریور 99

خلاصه خبر

مزایده واحد تجاری میهمان سرای شهرداری


                                                    

                                                                  

                                                                     

اگهی مزایده عمومی

شهرداری صفاشهردر نظر دارد : به استناد مجوز شماره 13 مورخ 29/04/99شورای محترم اسلامی شهر صفاشهر یک واحد تجاری  با مساحت 203متر مربع به انضمام زیر زمین و بالکن در طبقه همکف مهمان سرای شهرداری واقع در صفاشهر ناحیه یک بلوار  امام خمینی (ره) از طریق مزایده عمومی  به صورت اجاره یکساله واگذار نماید لذا  متقاضیان می بایست قیمت پیشنهادی خود را پس از بازدید با رعایت شرایط ذیل اعلام نمایند .

 1 مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری30.000.000ریال می باشد .

2-سپرده شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز مبلغ 18.000.000ریال به حساب شماره 0105782570009بانک ملی شعبه دهبید بنام شهرداری صفاشهر می باشد.  

3-  متقاضیان می بایست پیشنهاد و اسناد مزایده و فیش سپرده به صورت لاک و مهر شده به امور مالی  تسلیم نمایند.

 4-مدت قبولی پیشنهادات مزایده از تاریخ انتشار اگهی نوبت دوم به مدت 10روز تا پایان وقت اداری08/07/99 می باشد.

5-شهرداری در رد یا قبول کلیه  پیشنهادات مختار است.

6-در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده انها به نفع شهرداری ضبط وبه نفرات بعدی واگذار می گردد.

 7-هزینه انتشار اگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

8- متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطلاعات بیشتر به شهرداری صفاشهر مراجعه ویا  با شماره تلفن 2089-07144452088 تماس حاصل فرمایند .

نوبت اول :23/06/99    

نوبت دوم : 30/06/99   

بازگشایی پیشنهادات 09/07/99       

هاشم احمدی شهردار صفاشهر