مناقصه عمومی

شنبه, 31 خرداد 99

خلاصه خبر

واگزاری بخش خدمات شهر و فضای سبز شهرداری به بخش خصوصی