2 مرداد 1403 08:38

راهنمای صدور گواهی سفت کاری

شناسه خدمت: ۱۳۰۴۲۶۵۲۱۰۵
عنوان خدمت:درخواست گواهی سفت کاری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

در این مرحله پس از اتمام عملیات سغت کاری، توسط متقاضی فرم درخواست تکمیل و گواهی سفتکاری صادر میگردد.

قوانین و مقررات

تبصره ۱: در صورتی که پلاک بیشتر از ۴ سقف و بیشتر باشد به اخذ تائید از واحد : ۱- آتش نشانی ۲- ایستایی معاونت شهرسازی دارد که استعلام آن توسط واحد تشکیل پرونده انجام می گیرد( فرمهای ۱۸ و ۲۰ توسط شهرداری)

تبصره ۲: در صورتی که در محدوده مسکونی با ارزش تاریخی قرارداد نیاز به تائید سازمان میراث فرهنگی می باشد(استعلام فرم شماره ۱۳ توسط شهرداری)

استعلامات مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

فرآیند ارائه خدمت

  •  تکمیل فرم شماره ۶ توسط مهندس ناظر
  • اخذ نوبت بازدید مالک
  • ازدید توسط مامور فنی منطقه و ارائه گزارش
  • بررسی گزارش مامور فنی توسط مسئول شهرسازی منطقه صدور دستور محاسبه
  • کنترل زیر بنا توسط محاسب با توجه به گزارش مامور فنی و سابقه ( پروانه ساختمان) از نظر اضافه متراژ و کسری پارکینگ
  • در صورت تائید محاسب مجددا بررسی مسئول شهرسازی و در صورت نیاز رضایت مجاورین و یا بر طرف نمودن موارد خلاف از قبیل مشرف بودن نسبت به مجاورین ، اضافه ارتفاع ، اضافه قدپای طرفین جهت صدور تائید سفت  کاری

تبصره : در صورتی که ساختمان اضافه بنای مازاد بر پروانه ساختمان داشته باشد ارسال به کمسیون ماده صد و پس ار تعیین شدن جریمه و یا صدور رای رفع خلاف بقیه مراحل اجرا می گردد.

  • تهیه پیش نویس تائید سفتکاری( واحد تشکیل پرونده)

تبصره ۱:  در صورتی که پلاک بیشتر از ۴ سقف و بیشتر باشد به اخذ تائید از واحد : ۱- آتش نشانی ۲- ایستایی معاونت شهرسازی دارد که استعلام آن توسط واحد تشکیل پرونده انجام می گیرد( فرمهای ۱۸ و ۲۰ توسط شهرداری)

تبصره ۲: در صورتی که در محدوده مسکونی با ارزش تاریخی قرارداد نیاز به تائید سازمان میراث فرهنگی می باشد(استعلام فرم شماره ۱۳ توسط شهرداری)

  • تکمیل برگ گواهی عدم خلاف در پروانه ساختمان
  • صدور گواهی سفتکاری

متوسط زمان ارائه خدمات

سه روز

ساعات ارائه خدمت

ثبت نام اولیه آنلاین و مراجعات حضوری در ساعات اداری

تعداد مراجعات حضوری

دو بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

بر اساس دفترچه عوارض سالیانه محاسبه میگردد.

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت