2 مرداد 1403 09:06

راهنمای پرداخت عوارض نوسازی

شناسه خدمت:
عنوان خدمت: راهنمای پرداخت عوارض نوسازی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

واحد مربوطه

واحد فنی و شهرسازی

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

فرآیند ارائه خدمت

  • ارسال پرونده به واحد محاسبات نوسازی اقدام به ممیزی نمودن پرونده وبرآورد وضعیت بدهی ملک اعم ازتخلفات – عوارض سالیانه – ۲ % انتقال

  • محاسبه هزینه عوارض زیربنای مسکونی(پروانه ساخت)که درنهایت با معرفی واحدفنی براساس زیربنای احداثی واحد درآمد نسبت به محاسبه هزینه مربوطه و وصول آن اقدام می نماید.

متوسط زمان ارائه خدمات

۳۰ تا ۶۰ دقیقه

ساعات ارائه خدمت

۸-۱۴

تعداد مراجعات حضوری

۱۰ تا ۲۰ نفر در روز

هزینه ارائه خدمت (ریال)

مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :

 

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ

پس از صدور پروانه شما پیامکی حاوی اعلام صدور پروانه شما به شماره موبایل ثبت شده در مراحل درخواست ارسال می گردد.