خیر آباد نام یکی از محلات شهر کرکوند است، روستایی که دردوره صفویه به نام خیر آباد قلی موسوم بوده است.

سیاهبوم یکی دیگر از محله های این شهر است که در دوره صفویه به نام (رمضان آباد) موسوم بوده است. یکی دیگر از مزارع آن باغ شاه بوده است. سیاهبوم تابع سمیرم بوده و تخته صفا نام داشته است برخی هم می گویند اول نام این محل صفا بوم بوده است.

از دیگر محلات شهر کرکوند سورچه پایین است که از سورچی به معنای درشکه چی می باشد و در دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی تابع سمیرم بوده است آب کشاورزی آن از طریق قنات تامین میشده است.