مردم شهر کرکوند همه ایرانی و شیعه هستند. به فارسی زبان تکلم می کنند.  اکثرا بومی، محلی و بعضا هم مهاجرینی هستند که برای اشتغال در صنایع معمولا در شهرستان حضور دارند. مردم شهر کرکوند از فرهنگ و روحیه اشتراک مساعی خوبی با یکدیگر برخوردارند.