مشارکت کننده برتر

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

شهروند نمونه

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

معلم نمونه

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

دانش آموز نمونه

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

ورزشکار نمونه

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

دانشجوی نمونه

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

مدیر نمونه

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

کارمند نمونه

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

کاسب نمونه

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

تولید کننده نمونه

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

کشاورز نمونه

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

دامدار نمونه

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

کمیته نمونه

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :

مدیر نمونه شهرداری

نام و نام خانوادگی :
ویژگی خاص :