خـدمـات الکـتـرونـیک پـرکاربـرد

اخـبار و اطـلاعیـه ها

صفاشهر بام استان فارس
سال تاسیس
۰
درجه شهرداری
۰
مساحت شهر
۰
جمعیت شهر
۰
تعداد شهدا
۰

رویـداد ها

پروژه های عمرانی