لیست عملکرد اجرای برنامه های توسعه، تکالیف قانونی و برنامه های راهبردی شهرداری